FTM-300DE: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

30 March 2024

  • curprev 11:1011:10, 30 March 2024Admin talk contribs 3,879 bytes +3,879 Created page with "De Yaesu FTM-300DE is de Tranceiver voor de "Export markt" De nieuwe Yaesu FTM-300DE is een compacte en robuuste C4FM/FM 144/430MHz Dual Band 50W transceiver met de nieuwste geavanceerde functies voor het YAESU System Fusion II-platform, alsmede Bluetooth® en ingebouwde GPS ontvanger. De FTM-300DE is uitgerust met een heavy-duty koellichaam, voorzien van het exclusieve Yaesu FACC (Funnel Air-Convection Conductor) geforceerde luchtkoel systeem met windtunnel ventilat..."